Lees de algemene voorwaarden van Bloembaar

Algemene Verkoopvoorwaarden

Gegevens Bloembaar

De webwinkel van Bloembaar en de website bloembaar.be zijn een initiatief van Esse Dierckx (hierna: 'Bloembaar', 'wij', 'ons', 'de verkoper')

Adres: Kasteeldreef 9, 2890 Lippelo (Puurs-Sint-Amands)

E-mail: bloembaar@gmail.com,
GSM: 0496/96 23 64

BTW & ondernemingsnummer: BE0779-815-365

Rekeningnummer: BE27-9734-2305-0073

Begrippen in deze voorwaarden

‘Klant‘: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bloembaar in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan, waaronder, doch niet beperkt tot: Consumenten en Professionele Klanten. Hierna ook ‘Klant’ genoemd.

‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Klant, die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

‘Professionele Klant’: iedere natuurlijke of rechtspersoon in de hoedanigheid van Klant, die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

‘Producten’: Alle goederen of diensten die het voorwerp van een Overeenkomst vormen.

‘Overeenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van de Producten over te dragen aan de Klant (verkoopovereenkomst). Deze Klant verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Toepassing

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen Bloembaar en de Klant. De Klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud, alsook alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website, vanaf het gebruik van de website. 

Uitzonderingen op deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn mogelijk. Zo’n afwijking is enkel geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen Klant en Bloembaar die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

Bloembaar behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Die wijzigingen zijn van toepassing zodra ze online worden geplaatst op www.bloembaar.be en zijn geldig voor elke aankoop na de publicatie. Een toekomstige wijziging heeft geen invloed op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten.

Prijzen en betaling

Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing.

Alle prijzen aangegeven op de website zijn inclusief BTW, exclusief eventuele leverkosten. De leverkosten zijn afhankelijk van het adres van de Klant. Het totale bedrag (inclusief kosten) wordt vermeld voor de definitieve validatie van de bestelling.

Bloembaar behoudt zicht het recht om de prijzen op ieder moment te wijzigen door ze te publiceren op www.bloembaar.be. Voor de bestellingen afgerond voor de publicatie van de aangepaste prijs, is uiteraard de prijs van voor de aanpassing van toepassing. Indien prijswijzigingen het gevolg zijn van veranderingen in de btw-tarieven, zal deze wel aan de Klant worden aangerekend.

De betalingen worden in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld. Dat wil zeggen op het moment wanneer de Klant het order plaatst. Wij accepteren volgende betaalmethoden:

  • Paypal
  • Payconiq
  • Bancontact

Betalingen lopen via Payment provider Mollie. Bloembaar neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van je online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door het inschakelen van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betaalpartners. Het beveiligde systeem van Mollie staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgt voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen worden via SSL voorzien. 

Bloembaar kan in de toekomst betalingsmogelijkheden uitbreiden en zal deze bekendmaken via www.bloembaar.be.

Overeenkomst

Bloembaar beheert de informatie over de Producten op de website met de grootste zorg (inclusief foto’s ter illustratie van de Producten), voor zover de technische middelen dat toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de website.

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de klant om een aankoop te verrichten en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van Bloembaar ten aanzien van de Klant. Het aanbod is slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Bloembaar kan specifieke voorwaarden toepassen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Doch zijn die specifieke voorwaarden enkel van toepassing als die uitdrukkelijk en voorafgaand aan de bestelling gecommuniceerd worden.

Indien de Klant een Product wil aanschaffen uit het aanbod van Bloembaar, moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online bestelmethode op de website. Die aankoop is bindend tegenover de Klant.
Bloembaar verbindt zich ertoe uiterlijk binnen de drie kalenderdagen na het order contact op te nemen ter bevestigen. Dit contact zal via e-mail naar het door de Klant opgegeven e-mailadres verstuurd worden. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de Overeenkomst.

Bloembaar kan op elk moment beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal Bloembaar de Klant daarover inlichten en eventueel een vervangend Product voorstellen. Indien Bloembaar het productorder weigert of de Klant niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven, zal er geen sprake zijn van een Overeenkomst. De Klant heeft in dat geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Iedere Klant verbindt zich ertoe de Producten op onze webshop niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen.

Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand doen komen. Bloembaar kan gebruikmaken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van de Overeenkomst te bewijzen.

Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste. 

Bloemenabonnementen

Onze bloemenabonnementen dienen te worden afgehaald op vastgelegde data. Voor het afhalen dient telkens de originele abonnementskaart voorgelegd te worden. Uitzonderlijk kan de Klant één datum verzetten, hiervoor dient deze ten laatst op de woensdag voor de levering van zaterdag, een mail te sturen naar bloembaar@gmail.com. Gemiste boeketten kunnen niet ingehaald worden, noch terugbetaald.

Cadeaubonnen

De cadeaubonnen blijven geldig tot één jaar na aankoop en zijn te gebruiken voor alle producten van Bloembaar. Ze zijn niet om te ruilen voor cash geld.

Eigendomsvoorbehoud

Bloembaar stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen.

Bloembaar behoudt steeds de eigendom van alle bestelde Producten tot de volledige betaling van alle uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

Herroepingsrecht - Wettelijke garantie

Overeenkomstig artikel VI.53.4° Wetboek Economisch Recht heeft de Consument geen herroepingsrecht wanneer deze online overgaat tot de aankoop van ‘goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid’, waaronder bloemen, planten en boeketten of op maat gemaakte producten. Bijgevolg kan de Klant die op de webshop van Bloembaar bloemen bestelt, zijn aankoop niet annuleren.

De Klant geniet geen wettelijke garantie op
verbruiksgoederen. Bijgevolg kan de Klant geen herstel eisen als een geleverd
bloemenboeket niet aan de verwachtingen voldoet. Wij proberen met de grootste
zorg voor onze producten te zorgen. We krijgen dan ook graag feedback en
overleg als een Product niet aan de verwachtingen voldoet. Wij vragen in dat
geval dit binnen de 48 uur na levering aan Bloembaar te melden.

Afhaling en levering

Bloembaar verwerkt iedere bestelling binnen de 3 werkdagen. De bloemen kunnen worden afgehaald op vooraf bepaalde data. Levering gebeurt enkel in overleg met de Klant, met uitzondering van digitale Producten.

Afhaling is mogelijk in het op de website genoemde afhaalpunt (Kasteeldreef 9 te Lippelo). Om de kwaliteit van de Producten te kunnen garanderen, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de producten tijdens de aangegeven periode op te halen.

Overmacht

Indien Bloembaar door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de Klant na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Bloembaar niet gebonden om zijn verplichtingen jegens de Klant na te komen. Bloembaar is gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht vallen onder andere: familiale omstandigheden, beschadiging van bloemen wegens weersomstandigheden (zoals hevige regen of hagel, extreme warmte, wind).

Klachten

Bij klachten dient een Consument zich eerst te wenden tot Bloembaar.

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moet de Klant binnen de 3 dagen nadat hij de gebreken heeft geconstateerd -volledig, duidelijk en gemotiveerd omschreven- , schriftelijk indienen bij Bloembaar.

Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, ontvangt de Klant binnen de termijn van 14 dagen een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een uitgebreider antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Een klacht schort de verplichtingen van Bloembaar niet op, tenzij schriftelijk anders aangegeven door Bloembaar.

Verwerking en persoonsgegevens

De informatie die de Klant doorgeeft is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en het opstellen van facturen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken, wordt de bestelling geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op deze Verkoopsvoorwaarden.

Bloembaar garandeert dat de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens steeds zal gebeuren in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zijnde enerzijds de Wet van 12 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van Persoonsgegevens (de Privacywet) en anderzijds de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Voor meer informatie betreffende de garanties inzake de bescherming van de persoonsgegevens verwijzen we graag naar onze Privacyverklaring op www.bloembaar.be.

Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
De onwettigheid, of gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.
Bloembaar behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling(en) te vervangen door en andere, geldige bepaling met hetzelfde doel.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op overeenkomsten tussen Bloembaar en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook als de Consument in het buitenland woont. In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Bloembaar.

Het Weense Koopverdrag is niet van toepassing.

Aanvullende voorwaarden

Situaties die niet in deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.